AAA

seadused ja regulatsioonid

SEADUSED

Lapse õiguste konventsioon

Eesti Vabariigi Lastekaitseseadus

Perekonnaseadus

Abieluvararegistri seadus

Vanemahüvitise seadus

Riiklike peretoetuste seadus

Sotsiaalhoolekande seadus

Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (täiendatud protokollidega nr. 2, 3, 5 ja 8) ning selle lisaprotokollide nr. 1, 4, 7, 9, 10 ja 11 ratifitseerimise seadus. Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon

Vanema kohustuste kindlaksmääramise ja laste kaitse abinõude rakendamise pädevuse, kohaldatava õiguse, abinõude tunnustamise, rakendamise ja koostöö konventsiooniga ühinemise seadus

Laste hooldusõigust ja laste hooldusõiguse taastamist käsitlevate otsuste tunnustamise ja täitmise Euroopa konventsiooni ratifitseerimise seadus

Riikidevaheliseslapsendamiseslaste kaitsekstehtava koostöö konventsiooniga ühinemise seadus

Euroopa sotsiaal- ja meditsiiniabi konventsiooni ning selle protokolli ratifitseerimise seadus

Vähemusrahvuste kaitse raamkonventsiooni ratifitseerimise seadus

Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadus

Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadus

Tervishoiuteenuste korraldamise seadus

Psühhiaatrilise abi seadus

 

Rahvatervise seadus

Ohvriabi seadus

Sotsiaalmaksuseadus

 

 

Ravikindlustuse seadus

 

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus

 

 

Puhkuseseadus

 

Soolise võrdõiguslikkuse seadus

Noorsootöö seadus

Reklaamiseadus

Alaealise mõjutusvahendite seadus

Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus

Kirikute ja koguduste seadus

Kodakondsuse seadus

Euroopa Liidu kodaniku seadus

MÄÄRUSED

Lastekodude põhimääruse kinnitamine

Nõuded lastekodusse ja koolkodusse riiklikule hoolekandele võtmiseks ja hoolekande lõpetamiseks

Laste varjupaiga põhimääruse kinnitamine

Lastekodus, koolkodus või noortekodus elava lapse ajutiselt perekonda andmise nõuded

Päevakeskuse põhimääruse kinnitamine. Päevakeskuse põhimäärus

Töötervishoiu ja tööohutusenõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks

Raseduse katkestamise eelse nõustamise akti vorminõuded

Soovahetuse arstlike toimingute ühtsed nõuded

Hoolekandeasutustes piirangute rakendamise kord

Tervishoiukorraldus hädaolukorras

 

 

Vabatahtlike kaasamise juhend vanglas kinni peetavate isikute resotsialiseerimisse ja usulisse tegevusse

 

Tervishoiuteenuste kättesaadavuse nõuded

Nõuded laste hooldamisele hoolekandeasutuses