AAA

Religioon ja eetika

Tumedanahalise inimese käsi valge inimese käesReligiooni seostatakse üldjuhul uskumuste, hoiakute ja tegevustega, mis väljendavad inimeste seotust välise autoriteediga või pühade toimingutega. Eetikat seevastu seostatakse pigem inimese käitumise, väärtuste, olemuse ja suhtega ühiskonda. Kuna religioon mõjutab inimeste maailmavaadet, hoiakuid ning väärtusi, on paratamatult põhjust kõneleda ka religiooni seosest eetikaga. Üldteema"Religioon ja eetika" alla on koondatud mitmesugused olulised alateemad, mis käsitlevad religiooni ja moraali seoseid, usuvabaduse ja religiooniõpetuse küsimusi kui ka budistlikku, islamistlikku, judaistlikku, kristlikku ja uususundite eetikat.

Religiooni ja moraali alateema käsitleb üldises aspektis religioossete uskumuste ja moraalinormide omavahelise seotuse küsimusi.

Religiooniõpetus kui aine, mis toetab noore inimese maailmavaate kujunemist ning pluralistliku ühiskonna mõistmist, on juba pikemat aega Eestis problemaatiline teema. Usundiõpetuse alateema all on toodud nii teoreetilist kirjandust kui ka konkreetseid ainekavasid.

Peamised probleemid, mis usuvabadusega seoses tekivad, puudutavad inimese diskrimineerimist tema usuliste veendumuste tõttu, näiteks ususümbolite avaliku kandmise keelamine. Usuvabaduse alateemas on toodud viiteid seadustele ning deklaratsioonidele, kuid ka näitlikustavaid juhtumeid maailmast.

Alapunktid Budistlik eetikaIslami eetika, Judaismi eetika ja Kristlik eetika näitavad, millele on fokuseeritud suuremate maailmausundite eetilised tõekspidamised ning kuidas need on õigustatud. Lisaks on alateema Uususundite eetika alla koondatud levinumate uususuliste rühmitustegakaasnevad probleemid ühiskonnas.

Vaata ka: globaalne eetika, sotsiaaleetika, seks ja religioon

Pildi päritolu: www.photocase.com