AAA

kirjandus

 

RAAMATUD

Habicht, J.; Jesse, M.; Aaviksoo, A. Tervishoiusüsteemid muutuses: Eesti. Tallinn: WHO Esindus Eestis, 2005

Kasmel, A. Tervisedenduse teooria ja praktika. I, Sissejuhatus salutoloogiasse. Tallinn: Eesti Tervisedenduse Ühing, 2007

ARTIKLID

Aaviksoo, A. Eesti tervishoiu võimalused.- Lege Artis, 2005, nr 9, lk 20-21

Balti riikide tervishoiufinantseerimise rahvusvaheline seminar. Kommenteerinud Maris Jesse. - Lege Artis, 2004, nr 8, lk 16-18

Danilov, H. Haigekassa prioriteedid. - Eesti Arst, 2004, lisa nr 7, lk 29-32

Eesti efektiivsus. Refereerinud Pille Korpen. - Lege Artis, 2004, nr 10, lk 21-22

Gornoi, T.: Thetloff, M. Milline on olnud visiidi- ja voodipäevatasu mõju arstiabi kättesaadavusele. - Lege Artis, 2004, nr 5, lk 20-24

Habicht, J; Habicht, T. Õigluse printsiibid tervishoius. - Eesti Arst, 2002, nr 3, lk 186-188

Haug, A. Rahva tervise eest vastutab täitevvõim. - Hippokrates, 2002, jaanuar, lk 7-10

Kallas, S. Ravikindlustusest ja tervishoiukorraldusest. - Hippokrates, 2001, mai, lk 296-299

Kolk, K. Patsiendid tervishoiureformist. - Hippokrates, 2002, märts, lk 167

Kork, A. Tervishoiu rahastamisest arstkonna pilgu läbi. - Eesti Arst, 2005, nr 9, lk 645-646

Kõre, J. Omavalitsuste osa elanike tervise tagamisel ja tervishoiuteenuse pakkumisel. - Hippokrates, 2003, jaanuar, lk 7-9

Lauristin, M. Jõnksud Eesti tervishoiusüsteemi arengus. - Eesti Arst 2004, nr 9, lk 638-640

Lehtmets, A. Ravikindlustuse head ja vead arsti pilgu läbi. - Eesti Arst, 2003, lisa nr 5, lk 4-6

Mand, K. Tervishoiu rahastamine ja tervishoiupoliitika suunad. - Eesti Arst, 2004, nr 10, lk 692-696

Maran, L. Kust saab inimene abi? - Eesti Arst, 2004, nr 10, lk 702-703

Mardna, P. Kas korrastame tervishoiu tervist? - Eesti Arst, 2005, nr 9, lk 642-644

Mardna, P. Kogu tõde tervishoiu rahastamisest.- Hippokrates, 2002, juuni, lk 407-410

Mardna, P. Patsiendi häält on juba kuulda. - Hippokrates, 2001, juuni, lk 374-375

Mardna, P. Eesti tervishoiu kolm olulisemat probleemi: finantseerimine, arstkonna koondumine ühiste eesmärkide saavutamiseks ja meditsiinikontseptsiooni väljatöötamine. - Hippokrates, 2001, jaanuar, lk 38-39

Nestor, E. Parem arstiabi on meie ühine siht. - Eesti Arst, 2001, lisa nr 4, lk 2-3

Nestor, e. Ravikorralduse kompleksravi. - Riigikogu Toimetised, 2001, nr 4, lk 38-42

Oro, I. Millist arstiabi korraldust vajab Eesti? - Eesti Arstide Liidu Teataja, 1999, nr 10, lk 2

Parman, A. Efektiivsusest ja sotsiaalsest õiglusest tervishoiumajanduses. - Teadus- ja koolituskonverents "Eesti Vabariigi majanduspoliitika ja Euroopa Liit". Tallinn, 1999, lk 190-198

Parve, V. Sissejuhatus tervishoiueetika diskursusse. - Akadeemia, 2000, nr 5, lk 998-1016

Pasternack, A. Tervise edendamise eetika.- Eesti Arst, 2007, nr 10, lk 758-762

Raiend, T. Eesti tervishoiuteenuste kvaliteet. - Eesti Arst, 2003, lisa nr 5, lk 115-18

Siinmaa, T. Võrdsed võimalused meditsiinis. - Hippokrates, 2002, juuni, lk 470-471

Taal, A. Riskijuhtimine tervishoius: [Eesti tervishoiuprojekt 2015]. - Hippokrates, 2002, jaanuar, lk 33-36

Toomsalu, T. Mõningaid kitsaskohti Eesti tervishoiureformis. - Hippokrates, 2003, jaanuar, lk 10

Sinisalu, V. Eesti tervishoiu kvaliteedistrateegia. - Eesti Arst, 2005, nr 1, lk 53-55

Sinisalu, V. Hinnangud Eesti perearstisüsteemile. - Eesti Arst, 2005, nr 1, lk 56-57

Ulst, M. Kliinikumi roll ühiskonnas - ootused ja võimalused: ehk lehm lüpsab suust, kliinikum muneb nokast. - Eesti Arst, 2004, lisa nr 7, lk 46-50

Vilosius, T. Eesti tervishoid - kas tume tulevik? - Eesti Arst, 2004, nr 11, lk 786-787

Vilosius, T. Kas ravikindlustus käib ajaga sammu? - Hippokrates, 2002, aprill, lk 248-252

VÄITEKIRJAD JA UURIMUSED

Habicht, T. Õiglus ja ebavõrdsus tervises ning tervishoius. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikooli majandusteaduskond, 2002

Kiisk, K. Muutuse käsitlus organisatsioonikultuuri, juhtide rolli, meeskonnatöö ja alternatiivide hindamise aspektist SA TÜK Kopsukliiniku asukoha muutuse näitel. Magistriprojekt. Tartu Ülikool, tervishoiu instituut, 2003

Koik, A. Ajakirjanduse roll tervise edendamisel Kodutohtri ja Tervis Plussi näitel: potentsiaal, tegelikkus, perspektiivid. Magistritöö. Tartu Ülikool, sotsiaalteaduskond, 2004

Lauri, M. Huvid ja efektiivsus Eesti tervishoiusüsteemis. Magistritöö. Tartu Ülikool, majandusteaduskond, 1993

Piir, U. Kiirabi kui logistiline tervishoiuteenus ja selle arenguvõimalused Eestis. Magistriprojekt. Tartu Ülikool, majandusteaduskond, 2004

Pung, T. Tervishoiukorralduse rahvamajanduslikud aspektid. Juhendaja H. Kaldaru. Tartu Ülikool. Tartu, 1994

Põlluste, K. Health reforms in Estonia - acceptability, satisfaction and impact. Göteborg : Nordic School of Public Health, 2007

Rooväli, L. Haiglaravi kasutamine ja kättesaadavus Eestis: demograafilised erinevused ja kauguse mõju. Magistritöö. Tartu Ülikool, tervishoiu instituut, 2003

Siilak, K. Muutused Eesti tervisekaitse ülesannetes ja korralduses viimase kahe aastakümne jooksul. Magistritöö. Tartu Ülikool, tervishoiu instituut, 2005

Simm, K. Benefit-Sharing: An Inquiry into Justification. Doktoritöö. Tartu Ülikool, filosoofiateaduskond, 2005

Suits, S. Esmatasandi tervishoid Eestis: perearst tervishoiuteenuste koordineerijana. Magistritöö. Tartu Ülikool, sotsiaalteaduskond, 2003

žmenja, M. E-tervis ja õigus. Magistritöö. Tartu Ülikool, õigusteaduskond, 2009

 

Ülaltoodud kirjanduse laenutamiseks palume teha otsing raamatukogude andmebaasi ESTER

Tallinna kataloogis http://tallinn.ester.ee/

Tartu kataloogis http://tartu.ester.ee

Eesti keeles ilmunud ajaleheartikleid õiglase tervishoiukorralduse kohta leiate artiklite andmebaasist ISE http://ise.nlib.ee

 

VÕÕRKEELNE KIRJANDUS

Anand, S; Peter, F; Sen, A. (eds). Public Health, Ethics, and Equity. <?XML:NAMESPACE PREFIX = ST1 />Oxford University Press, 2006

Ashcroft, R.E; Dawson, A; Draper, H; McMillan, J. (eds). Principles of Health Care Ethics. Hoboken: Wiley, 2007

Baron, J. Against Bioethics. Cambridge: MIT Press, 2007

Bayer, R; Gostin, L.O; Jennings, B; Steinbock, B. (eds).Public Health Ethics Theory, Policy, and Practice. Oxford University Press, 2007

Beauchamp, D.E; Steinbock, B. (eds). New Ethics for the Public's Health. Oxford University Press, 1999

Bennett, B.; Tomossy, G. F. (eds). Globalization and Health. Challenges for Health Law and Bioethics. Springer, 2010

Bloch, Sidney; Green, Stephen Psychiatric Ethics Oxford University Press, 2009

Boetzkes, E; Waluchow, W.J. (eds). Readings in Health Care Ethics. Toronto, Calgary: Broadview Press, 2000

Boylan, M. (ed). Public Health Policy and Ethics. Springer, 2005

Boyle, P.J; DuBose, E.R; Ellingson, S.J; Guinn, D.E; McCurdy, D.B. Organizational Ethics in Health Care: Principles, Cases, and Practical Solutions. San Francisco: Jossey-Bass, 2004

Bradley, P. (ed). Ethics in Public Health. Routledge, 2000

Brugge, D; Hynes, H.P. (eds). Community Research In Environmental Health: Studies In Science, Advocacy And Ethics. Ashgate Publishing, 2005

Buchanan, D.R. An Ethic for Health Promotion: Rethinking the Sources of Human Well-Being. Oxford University Press, 2000

Bury, M. Health and Illness. Cambridge: Polity Press, 2005

Butler, J.T. Principles of health education and health promotion. Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning, 2001

Callahan, D. et al (eds.) A World Growing Old. The Coming Health Care Challanges. Washington, D.C.; Georgetown University Press, 1995

Callahan, D. (ed.) Promoting Healthy Behavior. How Much Freedom? Whose Responsibility? Washington, D.C.; Georgetown University Press, 2000

Cantor, N.L. Making Medical Decisions for the Profoundly Mentally Disabled. Cambridge: MIT Press, 2005

Card, R.F. Critically Thinking About Medical Ethics. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2004

Carter, A.; et al. (eds.) Addiction neurobiology: ethical and social implications. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2009

Chadwick, R;Levitt, M. Ethical Issues in Community Health Care. London: Hodder & Stoughton, 1997

Coughlin, S.S; Soskolne, C.L; Goodman, K.W. (eds). Case Studies in Public Health Ethics. American Public Health Association, 1998

Cribb, A; Duncan, P. (eds). Health Promotion and Professional Ethics. Wiley-Blackwell, 2002

Cribb, A. Health and the Good Society. Setting Healthcare Ethics in Social Context. Oxford University Press, 2005

Daniels, N. et al. Is Inequality Bad for Our Health? Boston: Beacon Press, 2000

Daniels, N. Just Health Care: Studies in Philosophy amd Health Policy. Cambridge: Cambridge University Press, 1995 (1985)

Danis, M; Clancy, C; Churchill, L.R. (eds). Ethical Dimensions of Health Policy.
Oxford University Press, 2002

Dawson, A; Verweij, M. (eds). Ethics, Prevention, and Public Health. Oxford University Press, 2007

De Vries, R.; Turner, L.; Orfali, K.; Bosk, C. L. (eds). The View from Here. Bioethics and the Social Sciences. Wiley-Blackwell, 2007

Didier, N. L'évolution de la pensée en éthique médicale. Paris: Connaissances et Savoirs, 2005

Downie, R.S. Health promotion: models and values. Oxford: Oxford University Press, 1995

Downie, R.S.; Calman, K.C. Healthy respect: ethics in health care. London: Faber and Faber, 1989

Düwell, M; Neumann, J.N. (Hg.). Wie viel Ethik verträgt die Medizin? Paderborn: Mentis, 2005

Evans, T; Whitehead, M; Diderichsen, F; Bhuiya, A; Wirth, M. (eds). Challenging Inequities in Health: From Ethics to Action. Oxford University Press, 2001

Farmer, P. Pathologies of Power: Health, Human Rights, and the New War on the Poor. University of California Press, 2003

Feuillet-Le Mintier, B. et al. Philosophie et droit de l'éthique médicale. Paris: Presser Universitaires de France, 1997

Fisher, L.M.: Gormally, L. Healthcare Allocation: An Ethical Framework. London: Linacre Center, 2002

Fuenzalida-Puelma, H.L. Health care reform in Central and Eastern Europe and the former Soviet Union: a literature review. Budapest, 2002

Fulford, K.W.M. (B.), et al (eds.) Healthcare Ethics and Human Values. An Introductory Text with Readings and Case Studies. Malden, MA: Blackwell, 2002

Gabriel, K (Hg.). Gesundheit - Ethik - Politik. Münster: Aschendorff, 2006

Garrett, T.M; Baillie, H.W; Garrett, R.M. Health Care Ethics: Principles and Problems. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2001

Goold, I.; Kelly, C. (eds.) Lawyers' medicine: the legislature, the courts and medical practice, 1760-2000. Oxford; Portland: Hart, 2009

Gostin, L.O. (ed.) Public Health Law and Ethics. A Reader. Berkeley: University of California Press, 2002

Green, J.; Labonte, R. Critical Perspectives in Public Health. Routledge, 2007

Gross, M.L. Bioethics and Armed Conflict: Moral Dilemmas of Medicine and War. Cambridge: The MIT Press, 2006

Gunning, J; Holm, S. (eds). Ethics, Law and Society, Volume I. Aldershot: Ashgate, 2005

Hanson, M.J.; Callahan, D. (eds.) The Goals of Medicine. The Forgotten Issues in Health Care Reform. Washington, D.C.: Georgetown University Press, 1999

Henderson, G.E et al. (eds). The Social Medicine Reader, Vol. 2: Social and Cultural Contributions to Health, Difference, and Inequality. Duke University Press, 2005

Holland, S. Public Health Ethics. Polity, 2007

Illingworth, P; Parmet, W. Ethical Health Care. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2006

Isomäki, V.-P. Terveydenhuollon priorisoinnin potilaslähtöiset perusteet. Kuopio: Kuopion yliopisto, 1998

Jesse, M. et al Health care systems in transition: Estonia. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2004

Knoepffler, N; Haniel, A (Hg.). Menschenwürde und medizinethische Konfliktfälle. Stutttgart: S. Hirzel Verlag, 2000

Leathard, A; McLaren, S. (eds). Ethics: Contemporary Challenges in Health and Social Care. Policy Press, 2007

Mappes, T.A; DeGrazia, D. (eds). Biomedical Ethics. New York (etc): McGraw-Hill, 2005

Mcdonough, M.J. Can a Health Care Market Be Moral?: A Catholic Vision. Georgetown University Press, 2007

McLean, S.A.M. (ed). First Do No Harm: Law, Ethics and Healthcare. Aldershot: Ashgate, 2006

Mossialos, E. (ed.) Funding health care: options for Europe. Buckingham: Open University Press, 2002

Moulinier-Brogi, L; Nicoud, M. (ed). Ethique et pratiques médicales aux derniers siècles du Moyen Age. Presses Universitaires de Vincennes, 2004

Overberg, K. Ethics and AIDS: Compassion and Justice in Global Crisis. Lanham: Rowman & Littlefield, 2006

Pava; M. L; Primeaux, P. (eds). Symposium on Health Care Ethics. JAI Press, 2000

Pellegrino, E. D.;Thomasma, D. C. For the Patient's Good. The Restoration of Beneficence in Health Care. Oxford University Press, 1988

Pence, G. Classic Cases in Medical Ethics: Accounts of Cases That Have Shaped Medical Ethics, with Philosophical, Legal, and Historical Backgrounds. New York (etc): McGraw-Hill, 2003

Pencheon; D; Guest, C; Melzer, D; Muir Gray, J. A. (eds). Oxford Handbook of Public Health Practice. Oxford University Press, 2001

Pierce, J.; Jameton, A. The Ethics of Environmentally Responsible Health Care. Oxford University Press, 2001

Powers, M; Faden, R. Social Justice. The Moral Foundations of Public Health and Health Policy. Oxford University Press, 2006

Price-Smith, A.T. The health of nations: infectious disease, environment change, and their effects on national security and development. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2002

Ravitsky, V; Fiester, A;Caplan, A.L. (eds). The Penn Center Guide to Bioethics. Springer, 2009

Rehbock, T. Personsein in Grenzsituationen: Zur Kritik derEthikmedizinischen Handelns. Paderborn: Mentis, 2005

Rhodes, R. et al. (eds.) Medicine and Social Justice. Essays on the Distribution of Health Care. Oxford: Oxford University Press, 2002

Rhodes, R; Francis, L; Silvers, A. (eds). The Blackwell Guide to Medical Ethics. Oxford, Malden: Blackwell Publishing, 2006

Richman, K. A. Ethics and the Metaphysics of Medicine. Reflections on Health and Beneficence. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2004

Rowan, F; Moreno, J.D. (eds). In the Wake of Terror: Medicine and Morality in a Time of Crisis. Cambridge: The MIT Press, 2003

Salek, S; Edgar, A.(eds). Pharmaceutical Ethics. Hoboken: Wiley, 2002

Seedhouse, D. Ethics: The Heart of Health Care. Hoboken: Wiley, 2007

Selgelid, M; Battin, M; Smith, C.B. Ethics and Infectious Disease. Oxford, Malden: Blackwell Publishing, 2006

Sen, G. et al (eds.) Engendering International Health. The Challenge of Equity. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2002

Shore, David A. Trust Crisis in Healthcare: Causes, Consequences, and Cures Oxford University Press, 2006

Shrader-Frechette, K. Taking Action, Saving Lives: Our Duties to Protect Environmental and Public Health. New York Oxford University Press, 2007

Steinbock, B; Arras, J.D; London, A.J. (eds). Ethical Issues In Modern Medicine. New York (etc): McGraw-Hill, 2002

Teays, W; Purdy, L.M. (eds). Bioethics, justice, and health care. Belmont; London: Wadsworth/Thomson Learning, 2001

Ubel, P.A. Pricing Life. Why it's time for Health Care Rationing. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2001

Veach, R.M. The Foundations of Justice: Why the Retarded and the Rest of Us Have Claims to Equality. New York: Oxford University Press, 1986

Veatch, R.M. Case Studies in Medical Ethics. Harvard: HarvardUniversity Press, 2007

Wallner, J. Ethik im Gesundheitssystem: Eine Einführung. Wien: WUV, 2004

Weisstub, D.N; Diaz Pintos, G. (eds). Autonomy and Human Rights in Health Care: An International Perspective. Springer, 2007

Wright Edelman, M; Levy, B.S; Sidel, V.W. (eds). Social Injustice and Public Health. Oxford University Press, 2005

Wunenburger, J-J. Imaginaires et rationalité des médecines alternatives. Paris: Les Belles Lettres, 2006

Гиппократ. Этика и общая медицина. Санкт-Петербург: АЗБУКА, 2001

Яровинский М.Я. Медицинская этика (биоэтика). Москва: Медицина, 2006