AAA

Kool ja eetika

Koolikultuur hõlmab koolis aktiivselt toimivaid väärtusi, reegleid ja struktuure, mis kujundavad suhteid, juhtimis- ja koostööviise ning õppetegevust. Need põhimõtted võivad kajastuda näiteks kooli arengukavas sõnastatud väärtustena või toimida vaikimisi igapäevastes praktikates.

Kooli õhkkonna kujunemisel on määrav osa suhetel juhtkonna, õpilaste, lapsevanemate ja õpilaste vahel: milliseid käitumisstandardeid nõutakse; kui palju esineb kiusamist ja vägivalda; kuidas arvestatakse õpilaste erivajadustega ning sotsiaalsete ja kultuuriliste erinevustega; kuidas tagatakse võrdne kohtlemine.

Koolikultuuri iseloomustavad ka viisid, kuidas probleemseid juhtumeid lahendatakse ning kas selleks on sõnastatud kindlad põhimõtted ja reeglid. Mõnedes koolides on hooliv ja lapsi tunnustav keskkond, teisal annavad tooni ranged reeglid ja hierarhiline kontroll. Kuidas tagada, et distsipliin oleks nii õiglane kui ka tõhus? Kuidas kaitsta laste õigusi, nii et säiliks tasakaal teiste osapoolte õigustega? Kas juhtimisotsuseid tehakse demokraatlikult kõiki osapooli, sealhulgas lapsevanemaid, kaasates või väljakujunenud autoriteetide arvamusi ja traditsioone eelistades? Kuidas suhtutakse koolis indoktrinatsiooniohtu - kas välditakse teatud ideoloogia tõstmist ülimuslikule positsioonile?

Õppeprotsessis võivad eetilised küsimused tekkida tunniteemade, õpetamise meetodite ja vahendite valiku üle: kuidas käsitleda teemasid näiteks siis, kui põrkuvad ühelt poolt õpilase või tema vanemate kultuuritavad ja veendumused ning teiselt poolt õpetaja arusaamad või õppekava kohustuslik sisu; kas klassi mitmekultuurilist koosseisu arvesse võttes tuleks rõhutada võrdsust ja sarnasusi või tõsta esile erisusi; millised asjaolud võiksid õigustatult piirata nii õpilaste kui ka õpetajate intellektuaalset vabadust ja sõnavabadust?

Vaata ka: publitseerimine ja institutsioonid, väärtusarendus

Multikultuurilisuse kohta vaadake lisaks: kultuuridevahelised erinevused ja konfliktid ning usuvabadus

Foto: www.photocase.com