AAA

Globaalne eetika

Globaalne eetika uurib probleeme, mis puudutavad nii riikide ja rahvaste vahelisi suhteid kui ka vahetuid inimsuhteid globaliseeruvas maailmas. Need probleemid tulenevad sageli raskustest, mis tekivad erinevate ilmavaadete kooseksisteerimisel, mis omakorda põhjustavad erinevaid arusaamu õiglusest ja eetikast.

Üleilmastumise teemadest leiate materjale probleemide kohta, mis on tekkinud või pakiliseks muutunud globaliseerumise vastuolude ja küsimuste tõttu.

Globaalse õigluse valdkond lahkab majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse, inimõiguste ja vägivallaga seotud küsimusi.

Alateema kultuuridevahelised erinevused ja konfliktid käsitleb probleeme, mis on tingitud religioonide ja kultuuride mitmekesisusest. Probleemide hulka loetakse nii ekstremismi, sallimatust kui ka separatismi.

Sõja- ja rahueetika alateema alt leiate informatsiooni, mille keskmes on õiglase sõja temaatika, sõja õigustamine ning patsifism.

Seoses terrorismiga käsitletakse terrorismi moraalse põhjendamise viise ning terrorismivastases võitluses esile kerkivaid eetilisi probleeme.

Foto: www.sxc.hu